Davranış Bileşenleri

Davranış Bileşenleri:

Davranış Bileşenleri, aşağıdaki başlıklar alanında kişinin güçlü ve verimli yanlarını, motivasyonel ve ilişkisel ihtiyaçlarını, stres davranışlarını, stres yönetimini nasıl sağlayabileceklerinin analizini ve çözümlerini sunar.

– İletişim: Kişi mi? Konu mu?

İletişim skoru, bireylerin konuşurken/iletişim kurarken karşılarındaki kişilerin ne hissettiğine, ne düşüneceğine göre mi, yoksa mesajın iletilmiş olmasına ve direkt olmaya mı önem vererek diyalog kurduğunu ölçer. Aynı zamanda bireylerin kendileri ile iletişim kuran kişilerden nasıl bir tarzda onlarla diyalog kurmasına ihtiyaç duyduklarını ve beklentilerine uymayan bir yaklaşım karşısında nasıl davranmaya başladıklarının analizini sunar.

İletişim skoru aynı zamanda performans geribildirim görüşmelerinin yönetimi, diğerlerinin bireysel ihtiyaçlarına yaklaşımı, samimiyet/açık sözlülüğü bir iletişim aracı olarak kullanma stillerini ve hassas konularda iletişim sürecinin yönetilmesi konularında da analiz sunarak bireysel veya ekip iletişim farkındalığının ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Kabullenme/Sosyal Enerji: Yalnız mı? Grupla mı?

Kabullenme skoru, bireylerin sosyal enerjilerini kullanma biçimlerini ölçer. Ekip çalışmasına, sosyal ortamlarda bulunmaya mı, bireysel çalışmaya ve sosyal açıdan seçici davranmaya mı daha yatkın olduğunun analizini verir. Bireylerin sosyal enerjisini toplayabilmesi, koruyabilmesi ve ekip çalışmasına katkı sağlamaları için nelere ihtiyaç duyduğu ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında nasıl davrandıklarının bilgisini sunar.

Kabullenme skoru aynı zamanda sosyal enerjinin coşkusu, toplantılara katılım ve toplantılardaki tutum, iletişim kanallarının ne oranda açık olduğu ve ekip etkileşimine açıklık alanlarında bilgi ve analizler sunarak takım çalışması ve kurulumunda, görevlendirmelerde bireysel ve ekip motivasyonun yönetilmesine katkı sağlar.

Yapı: Esneklik mi? Israr mı?

Yapı skoru, bireylerin yapılandırılmış sistem, prosedür ve planlamalar karşısındaki tutumlarına dair bilgi verir. Bireylerin kendi yöntemlerinde mi yoksa kurallar konusunda mı ısrarcı olabileceklerine, detaylar üzerinde ne kadar durduklarına dair analizler sunar. Ayrıca bireylerin plan ve programlar yaparken ne kadar bilgi istediklerine, dışarıdan kontrol ve denetime ne kadar açık olduklarına, buna ne oranda ihtiyaç duyduklarına, ihtiyaçları karşılanmadığında ne şekilde davranmaya yatkınlaştıklarına dair bilgiler sunar.

Yapı skoru aynı zamanda verimli toplantı yönetimi, proje yönetimi ve zaman yönetimi stillerine dair de bilgi ve analizler sunarak özellikle takım içi iş yapma stillerindeki farklılıklarından doğan çatışmaların yönetilmesine katkı sağlar.

Otorite: Önermek mi? Söylemek mi?

Otorite skoru, bireylerin sözel otorite kullanım tarzlarını ölçer. Bireylerin diğerlerinin ne zaman, neyi ve nasıl yapacaklarını söylemeye mi, yoksa sistem ve kurallar çerçevesinde öneriler vermeye ve yüzleşmelerden kaçınmaya mı daha yatkın olduklarının analizini sunar. Ayrıca kendi sözel otoritelerini verimli kullanabilmeleri ve gerektiğinde diğerlerinin otoritesini kabul edebilmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarını, bu ihtiyaçlar karşılanmadığında nasıl davrandıklarının bilgisini sunar.

Otorite skoru aynı zamanda işbirliği ve çatışma yönetimi stilleri, etkin dinleme becerileri, farklı fikirlere karşı yaklaşım ve delegasyon stilleri alanlarında da bilgi ve analizler sunarak takım çalışması ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlar.

Teşvik: Biz mi? Ben mi?

Teşvik skoru, bireylerin güven, değer ve ödüllendirilme beklentilerinin analizini sunar. Bireylerin diğerlerine güvenmeye mi temkinli yaklaşmaya mı, maddi ödüller almaya mı başarının ve takım çalışmasının kendisine mi, realistik mi idealistik mi davranmaya yatkın olduklarına dair bilgi verir. Ayrıca performanslarını korumak ve/veya arttırmak için nelere ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya koydukları stres davranışlarının analinizi sunar.

Teşvik skoru aynı zamanda iş yapış tarzında risklere açıklık, pazarlık yapmaya yatkınlık ve uzlaşma stilleri alanlarında da bilgi ve analizler sunarak pozisyonlama, performans gelişimi ve çatışmaların yönetilmesine katkı sağlar.

Aktivite: Fiziksel mi? Zihinsel mi?

Aktivite skoru, bireylerin fiziksel ve zihinsel enerjilerini kullanma stillerini ölçer. Bireylerin hızlı kararlar alarak hemen harekete geçmeye mi düşünerek ve zihinsel süreçlere daha fazla vakit ayırarak hareket etmeye mi daha yatkın olduğuna dair bilgi verir. Ayrıca bireylerin enerjilerini verimli bir şekilde kullanabilmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarına ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya koydukları stres davranışlarına dair analiz ve bilgiler sunar.

Aktivite skoru aynı zamanda planlama, tempo ve uzun dönemli projelerde bireylerin ne kadar sabırlı olabildiklerine dair de bilgi ve analizler sunarak proje takımlarının kurulumu ve proje yönetimi alanlarında destek sağlar.

Empati: Mantık mı? Duygu mu?

Empati skoru, bireylerin duygularla kurdukları münasebete dair analiz sunar. Bireylerin duygularını ortaya koymaya ve duygulara karşı paylaşımcı olmaya mı olayları mantık yoluyla çözmeye ve durumun duygusal tarafları yerine vaka odaklı bir yaklaşım sergilemeye mi daha yatkın olduğunun bilgisini verir. Ayrıca duygularını ne kadar ve ne şekilde ifade etmeye, başkaları tarafından bu ifadelerin nasıl karşılanmasına ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında nasıl stres davranışları gösterdiklerinin bilgi ve analizini sunar.

Empati skoru aynı zamanda pratiklik, hayal gücü, yaratıcılık, duyguların ifadesinde kontrol seviyeleri üzerine de analiz ve bilgiler sunarak pozisyonlama, takım çalışması, stres ve çatışma yönetimi alanlarında da destek sağlar.

Değişim: Tek odak mı? Çeşitlilik mi?

Değişim skoru, bireylerde önceliklerin değişimine karşı tutumlarının analizini verir. Bireylerin belirli bir zaman içinde tek bir odağa yönelik çalışmaya mı, çalışırken bölünmelerle açık olmaya ve çeşitli işlere aynı anda yönelmeye mi yatkın olduklarına dair bilgi ve analiz sunar. Ayrıca dikkat ve odaklarını verimli kullanabilmeleri için nelere ihtiyaç duyduklarına ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya koydukları stres davranışlarına dair analiz ve bilgiler sunar.

Değişim skoru aynı zamanda dışarıdan uygulanan değişimlere, önceliklendirmeye ve çeşitliliğe karşı tutumlara dair de bilgiler sunarak iş planlaması, performans yönetimi ve değişim yönetimi süreçlerine de destek sağlar.

Düşünce: Ne kadar kaygı?

Düşünce skoru, bireylerin karar alma süreçlerindeki kaygı seviyelerinin ölçümünü sunar. Hızlı ve kaygısız kararlar almaya mı, karar alırken ince eleyip sık dokuyarak başarı kaygısı ile süreci yönetmeye mi yatkın olduklarına dair bilgi ve analizler sunar. Ayrıca karar alma süreçlerinde bireylere destek sağlamak ve kaygılarını yönetebilmek için nelere ihtiyaç duyduklarını ve bu ihtiyaçlar karşılanmadığında ortaya koydukları stres davranışlarına dair bilgi ve analizler sunar.

Düşünce skoru aynı zamanda risk alma ve sabırlı olma alanlarında da analiz ve bilgiler sunarak karar verici kilit pozisyonlardaki kişilerin zaman yönetimi, liderlik becerileri ve stres yönetimine destek sağlar.

Perspektif ve Özgürlük:

Perspektif ve Özgürlük skorları, 2017 Ocak ayı itibari ile Perspektif Raporu adı altında, Ön İzleme Raporu içeriğinden bağımsız yeni bir rapor olarak, Perspektif Raporu özel eğitimini alan tüm sertifikalı danışmanların sistemlerinde yer alacaktır. Bu rapora dair bilgiyi raporun Türkçeleştirmesini bitirdiğimde paylaşacağım.

No Comments

Post A Comment